Personvernombud

Er du Tolletatens nye personvernombud?

 

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre at lover og regler for grensekryssende vareførsel etterleves. Etaten er i rask utvikling, og er i gang med mange spennende og omfattende digitaliseringsinitiativer og utviklingsprosesser.

 

Juridisk stab har ansvar for å fortolke og avklare de rettslige rammene for etatens virksomhet. Staben skal som klageinstans bidra til ensartet og riktig rettsanvendelse. I tillegg har staben et overordnet ansvar for koordinert og dynamisk rettsutvikling, internasjonalt arbeid og er etatens fagmyndighet på personvern. Personvernombudet er faglig uavhengig og rapporterer til Tolldirektøren, men stillingen er administrativt plassert i juridisk stab og dekker hele etatens virksomhet. 

 

Vi søker deg som vil bidra til at Tolletaten ivaretar personvernet til de registrerte ved å informere og gi råd om behandling av personopplysninger. Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og ledere på tvers av organisasjonen, og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling innenfor et spennende og høyt prioritert fagområde. Du vil få mulighet til å jobbe med et vidt spenn av problemstillinger, fra det prinsipielle til det operative. Du vil være del av et større faglig felleskap med personverngruppen i juridisk stab, som har ansvaret for det helhetlige personvernarbeidet i etaten. 


Sentrale arbeidsområder: 

 • bidra i videreutviklingen og styrkingen av personvernarbeidet i Tolletaten
 • gi råd om hvordan Tolletaten kan ivareta personvernet til de registrerte på en best mulig måte, både til toppledelsen og medarbeidere
 • kontrollere og påse at Tolletaten etterlever det til enhver tid gjeldende personvernregelverket 
 • sørge for kompetanseheving og holdningsskapende arbeid på personvernområdet ved å bidra med opplæring og kursing av ansatte
 • være en diskusjonspartner på alle nivåer i etaten, og gi råd til prosjekter og andre utviklingsaktiviteter

 

Dine kvalifikasjoner: 

 • fullført og bestått relevant mastergrad, fortrinnsvis i rettsvitenskap eller forvaltningsinformatikk
 • arbeidserfaring med personvern i større virksomheter, fortrinnsvis fra offentlig forvaltning
 • god kompetanse om relevant lovgivning innen personvern og informasjonssikkerhet
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • erfaring med å holde opplæring innen personvernrelaterte temaer vektlegges positivt


Dine egenskaper:

 • har høy gjennomføringsevne, og trives med å jobbe både selvstendig og i team 
 • har en løsningsorientert tilnærming i rollen som personvernombud
 • evner raskt å identifisere prinsipielle problemstillinger 
 • har høy faglig integritet 
 • har meget god organisasjons- og helhetsforståelse 
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med evne til å formidle lovkrav på en forståelig måte


Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver innenfor et høyt prioritert fagområde
 • godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger med høy kompetanse
 • lønn som seniorrådgiver kr 745 000 – 895 500 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • gode arbeidsvilkår (fleksitid, sommertid, hjemmekontor inntil to dager i uken og mulighet for bevegelse i arbeidstiden inntil en time pr. uke) 
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum


For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte juridisk direktør Pål Hellesylt på tlf 922 64 506 / e-post Pal.Hellesylt@toll.no eller avdelingsdirektør for utviklingsavdelingen Marius Mølmen Moen på tlf 41441268 / e-post Marius.Molmen.Moen@toll.no. For mer info om å jobbe hos oss, se jobb.toll.no. 
 

 

Bakgrunnssjekk
Vi benytter Semac bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Krav til søknaden
Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Inkludering og mangfold
Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.
 

Arbeidsområde:  Juridisk
Heltid/Deltid:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0152

Søknadsfrist:  11.08.2024