Fagleder ved operasjonssenteret, Grensedivisjonen

 

Er du vår nye fagleder ?
 

 

Operasjonssenteret er en del av operativ fellesavdeling, plassert i nye og moderne lokaler på Verket i Moss. Avdelingen består av en etterretningsseksjon og en juridisk seksjon, i tillegg til operasjonssenteret. Avdelingen er opprettet i forbindelse med omorganiseringen av Tolletaten i 2020 og er fortsatt i en spennende utviklingsfase.

Operasjonssenteret skal støtte grensedivisjonen sin operative virksomhet og bidra til høyest mulig måloppnåelse samlet sett. Operasjonssenteret utfører også en rekke oppgaver på vegne av hele Tolletaten og bemannes døgnkontinuerlig.

Vi søker nå etter en dyktig og fagorientert person. Du vil være med på å utvikle, standardisere og kvalitetssikre metodikk og interne rutiner/prosedyrer ved operasjonssenteret. Du vil drive fagledelse innen operative saker, uten personalansvar. Du vil også være rådgiver innen operasjonsplanlegging- og oppdragsløsning.

 

Sentrale arbeidsområder:

 • ha ansvar for den faglige oppfølgingen av vaktsjefer og operatører i seksjonen, herunder rettlede og bidra til kompetanseutvikling, samt erfaringslæring
 • styre, koordinere og kvalitetssikre arbeidet i operasjonssenteret, i tråd med overordnede oppdrag og prioriteringer i seksjonen
 • identifisere behov, utarbeide opplæringsplaner og opplæringsmateriell, samt lede og iverksette kompetansehevende tiltak i forbindelse med implementering av nye arbeidsoppgaver, metoder og systemer
 • utvikle, kvalitetssikre og godkjenne metodikk for oppdragsløsning og etablere gode interne rutiner/prosedyrer for faglig samhandling internt og eksternt
 • tilrettelegge for erfaringsoverføring og god samhandling mellom operasjonssenteret og de ulike spesialfagfeltene, seksjonene, avdelingene og divisjonene
 • legge til rette for godt tverretatlig samarbeid
 • delta i faglige fora som vedrører ansvarsområde nasjonalt og internasjonalt


Kvalifikasjonskrav:

 • fullført relevant bachelorgrad. Tollfaglig utdanning, samt meget god realkompetanse og operativ erfaring kan erstatte kravet om bachelorgrad
 • svært god forståelse av Tolletatens rolle og oppgaver
 • meget god kunnskap og forståelse for samfunnssikkerhet og tverretatlig samarbeid
 • kjennskap til Tolletatens operative kapasiteter
 • ønskelig med erfaring som operatør i operasjonssenteret
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Det er ønskelig med utdanning/erfaring fra fagledelse, gjerne innen operasjon/ aksjonsplanlegging.

 

Dine egenskaper:

 • helhetsoversikt, med god arbeidskapasitet
 • god på kunnskapsdeling, involvering og samarbeid
 • åpen og tillitsskapende som relasjonsbygger
 • sterkt engasjement for ansvarsfeltet

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • spennende, varierte arbeidsoppgaver og tverrfaglige utviklingsmuligheter 
 • operativt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • stilling som rådgiver/tollover inspektør i lønnstrinn 65 – 75
 • pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden  
 • Tolletaten har standardisert avtale om hjemmekontor
 • arbeidssted i nye lokaler i Moss 

 

Andre krav til stillingen: 
Du må tilfredsstille krav til sikkerhetsklarering og autorisasjon Hemmelig i henhold til sikkerhetsloven, samt levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse. 

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte fungerende seksjonssjef Dag Ove Steen på tlf. 48898513.

 

Bakgrunnssjekk
Vi benytter Semac bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Krav til søknaden
Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Inkludering og mangfold
Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.
 

Arbeidsområde:  Tollfaglige
Heltid/Deltid:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Moss, NO, 1534

Søknadsfrist:  09.06.2023