IT

IT i Tolletaten

Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Tolletatens samfunnsoppdrag er å drive kontroll og å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. I dette arbeidet er effektiv bruk av IT en kritisk suksessfaktor.

Vi er opptatt av fag, kvalitet og moderne utviklingsmetodikk, vi har omfattende løsninger, men er likevel ikke større enn at du kan spille en sentral rolle i et av de mest spennende IT-miljøene i offentlig sektor, og aktivt påvirke fremtidige teknologivalg og arkitektur.

Vi gjør utvikling på en moderne Java-plattform, i kombinasjon med hyllevare/standardprodukter der det er klokt. Arkitekturen er primært asynkron og hendelsesbasert, med teknologier som Kafka, React mikro-frontends, Openshift / Docker osv i bunnen.

Hos oss vil du inngå i et tverrfaglig miljø som jobber sammen for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi, og delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring.

Vi tilbyr mulighet til faglig utvikling og kursing, godt kollegialt og sosialt miljø, pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse samt gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden.

Viser 1 stilling
  • Velg med mellomromstasten for å vise det fullstendige innholdet i jobbinformasjonen.